سیستم های هوشمند ساختمان BMS

سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است که شرايطي ايده آل ، همراه با مصرف بهينه انرژي در ساختمان ها پديد آورد. اين سيستم ها ضمن کنترل بخشهاي مختلف ساختمان و ايجاد شرايط محيطي مناسب با ارائه سرويس هاي همزمان ، سبب بهينه سازي مصرف انرژي ، سطح کارايي و بهره وري سيستم ها و امکانات موجود در ساختمان مي شود. کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طريق اينترنت و SMS مقدور مي باشد. بطور کلی مدیریت هوشمند ساختمان بخشهاي زیر را شامل می شود: الف) مدیریت وراهبري تاسیساتی ب) مدیریت وراهبري اقتصادي ج) مدیریت وراهبري حفاظتی و امنیتی د) مدیریت مصرف انرژي ه) مدیریت ریسک سرمایه گذاري

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس